Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami , ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie o ochrane osobných údajov)

Kto je správca

Spoločnosť Hollex Slovakia, s.r.o., IČO 35 705 931 so sídlom Grosslingova 69,  811 09 Bratislava, ktorá prevádzkuje webové stránky www.hollex.skwww.postele-výpredaj.skwww.hastens.skwww.vispring.skwww.yankeevone.sk a je aktívna ako spoločnosť zaoberajúca sa predajom nábytkov a realizáciou interiérov. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. Určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať e-mailom : marketing@hollex.sk

 

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou,
najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  1. Budeme spracovávať vaše osobné údaje na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnými povinnosťami alebo udelením súhlasu,
  2. Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím  spracovania osobných údajov,
  3. Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy.

Vedenie účtovníctva

      • Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie newsletterov

-Vaše osobné údaje (email) , na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu aspoň 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newsletter len na základe vášho súhlasu, po dobu aspoň 5 rokov od udelenia. Vaše osobné údaje si ponecháme po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme , že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných techológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania. Väčšinu spracovateľských operácií zvládneme sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

MailChimp – aplikácia pre komunikáciu a email marketing

Send Blaster – aplikácia pre komunikáciu a email marketing

Google – Google Analytics

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie .

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak si budete želať niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu marketing@hollex.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dni, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si , že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettra na e-mailovej stránke marketing@hollex.sk obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať , máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou , a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklad po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na úrad o ochrane osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení.

E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník, prípadne ste kontaktoval niekoho z našej spoločnosti a odovzdal im svoj kontakt, robíme tak na základe nášho oprávneného možného obchodného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám tento newsletter len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov zaslaním e-mailu na marketing@hollex.sk.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Súhlas dotknutej osoby a jej poučenie o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookies

 

podľa ustanovenia § 13 ods. 1písm. a) a § 19 a nasl. zákona č. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

 

V zmysle ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“) a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, bola osoba poskytujúca osobné údaje, t.j. dotknutá osoba oboznámená s nasledovnými informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov u prevádzkovateľa:

obchodné meno:                  HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o.

sídlo:                                           Grösslingova 69, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO:                                             35 705 931

Kontaktné údaje:                  Róbert Hollý,  tel.: +421 905 727 072,  e-mail: holly@hollex.sk

Zodpovedná osoba:             nie je určená

 

Účel spracúvania osobných údajov:

osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať za účelom zistenia záujmov návštevníkov webových stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom, za účelom dosiahnutia marketingových cieľov prostredníctvom aplikácií pre komunikáciu a e-mailový marketing MailChimp, Send Blaster, Google – Google Analytics, a teda osobné údaje budú spracúvané podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona na ochranu osobných údajov

 

Rozsah spracúvania osobných údajov:

zaznamenávanie IP adresy dotknutej osoby (online identifikátor)

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

Prevádzkovateľ, tretie osoby v rámci Európskej únie

 

Doba uchovávania osobných údajov:

1 rok

 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba svojim zaznačením príslušného poľa v rámci internetového portálu prevádzkovateľa potvrdzuje, že sa oboznámila s vyššie uvedenými informáciami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov, týmto informáciám porozumela a udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov.